Beach Comber Resort
The Best Place in Whitesand Beach
 

B?i bi?n thợ chải len Resort Boracay

T?ng quan

beach comber boracay

B?i bi?n thợ chải len Resort n?m t?i b?i bi?n Boracay b?i bi?n Tr?m, thương hi?u m?i Beachcomber Resort ? Boracay đ? m? ra mư?i m?t ph?ng hi?n đ?i. V? v?y, n?u b?n đ?n cho cu?c phiêu lưu dư?i ánh m?t tr?i, ? Beachcomber Boracay Resort và tr? thành m?t Beachcomber đúng. Boracay Beach thợ chải len Resort t? hào cung c?p các ti?n nghi sang tr?ng rút lui Boracay phân bi?t đ?i x? du khách t? kh?p nơi trên th? gi?i. Ngoài ra v?i h? bơi hi?n đ?i, và m?t t?ng mái nhà đa ch?c năng v?i m?t cái nh?n tuy?t v?i c?a tinh th? màu tr?ng Boracay Beach n?i ti?ng.

beach comber resort boracayB?i bi?n thợ chải len Resort Ph?ng

Ph?ng tính năng

H?a nhi?t đ?

Truy?n h?nh cáp

V?i hoa sen nóng và l?nh

24-gi? mi?n phí truy c?p WiFi-Internet

iPod Docking Stereo

Đi?n áp 220/240

Đi?n tho?i

Két an toàn

Ăn sáng mi?n phí cho 2


superior beach comber boracaysuperior beach comber boracay

superior beach comber boracaysuperior beach comber boracay

Superior Room

H?a nhi?t đ?

V?i hoa sen nóng và l?nh

Truy?n h?nh cáp

Minibar

T? l?nh

WiFi Intenet

Hi?n đ?i trang trí

iPod Dock

Đi?n tho?i

1 N? hoàng Sized Bed

T?t cho 2 khách

deluxe beach comber boracay deluxe beach comber boracay

deluxe beach comber boracaydeluxe beach comber boracay

Deluxe Room

H?a nhi?t đ?

V?i hoa sen nóng và l?nh

Truy?n h?nh cáp

Minibar

T? l?nh

B?n t?m

Két an toàn

N?i các

WiFi Intenet

Hi?n đ?i trang trí

iPod Dock

Đi?n tho?i

2 N? hoàng Sized ng?

T?t cho 2 khách

T?i đa c?a 4 Khách

honeymoon suite beach comber beach resort boracayhoneymoon suite beach comber beach resort boracay

honeymoon suite beach comber beach resort boracayhoneymoon suite beach comber beach resort boracay

Honeymoon Suite

H?a nhi?t đ?

Khu v?c sinh s?ng

Khu v?c ăn u?ng

B?n t?m

Ocean View

H? bơi Xem

Cà phê / trà Maker

V?i hoa sen nóng và l?nh

Truy?n h?nh cáp

Minibar

T? l?nh

WiFi Internet

Hi?n đ?i trang trí

iPod Dock

Đi?n tho?i

1 Vua Sized Bed

T?t cho 2 khách

 

Beach thợ chải len Resort Ti?n nghi:

M?t tr?n bàn

D?ch V? An Ninh

Máy phát đi?n

Massage D?ch v?

Truy?n h?nh cáp

Hi?n đ?i trang trí

Minibar

T? l?nh

 

Beach thợ chải len Resort Đ?n t?:
Boracay Boat Station M?t Aklan Vi?t Nam.

map for beach comber boracay


View Larger Map

 

 

Gi?i Boracay (Beach thợ chải len Resort)

Khi b?n đi du l?ch qua 7.107 h?n đ?o c?a Philippines, b?n s? t?m th?y khung c?nh thiên nhiên tuy?t đ?p như Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort), nó không ph?i là khó khăn nhưng có m?t h?n đ?o n?i b?t nhưng Boracay (Beach thợ chải len Resort). Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort), b?n có th? t?m th?y b?t talc tr?ng kéo dài b?n km b?i bi?n cát, bi?n xanh màu ng?c lam và phong c?nh l?ng m?n. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) n?m trên m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay và có th? đ?t đư?c ch? b?ng thuy?n. Do v? đ?p t? nhiên c?a nó, là h?n đ?o c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort) là m?t b?i bi?n hàng đ?u ? châu Á. Boracay (Beach thợ chải len Resort) c?n đư?c g?i là c?a ng? thiên đư?ng.

Hai (2) km ngoài khơi m?i phía tây b?c c?a đ?o Panay trong khu v?c Visayan phương Tây c?a Philippines là Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ?o c?a Philippines n?m kho?ng 345 km (200 d?m) v? phía nam Manila. Đó là chín km và tr?i r?ng trên 2,563.86 m?u Anh (1.038 ha). T?i th?i đi?m h?p nh?t c?a nó Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) là ch? có m?t km r?ng.Amihan và Habagat mùa th?i ti?t ? Boracay (Beach thợ chải len Resort) nói chung là mô h?nh th?i ti?t. Amihan có ngh?a là m?t cơn gió đông b?c mát m?, và Habagat có ngh?a là phía tây ho?c gió tây nam, gió mùa tây nam. Mùa Amihan đư?c đ?c trưng b?i nhi?t đ? trung b?nh, lư?ng mưa ít ho?c không có, và gió th?nh hành t? phía đông. Mùa Habagat đư?c đ?c trưng b?i th?i ti?t nóng và ?m, mưa l?n thư?ng xuyên, và gió m?t ph? bi?n t? phía tây.

Amihan và Habagat mô h?nh theo mùa là vi?c chuy?n đ?i theo hư?ng gió mà là ch? s? chính ? Boracay (Beach thợ chải len Resort). Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) s? đư?c trong các mô h?nh th?i ti?t Habagat cho ph?n c?n l?i c?a năm và các mô h?nh th?i ti?t Amihan t? đôi khi trong tháng Chín ho?c tháng Mư?i đ?n đôi khi tháng năm ho?c. Nh?ng ngày này có th? thay đ?i trong nh?ng năm cá nhân, m?c dù.

B?o nhi?t đ?i có th? ?nh hư?ng Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) t?i b?t k? th?i gian trong năm, nhưng nhi?u kh? năng đ? đư?c nh?n th?y trong mùa Habagat. Nhi?t đ? ban ngày trên Boracay (Beach thợ chải len Resort) thư?ng kho?ng 77-90 ° F (25-32 ° C) t? đ?u mùa Amihan vào tháng Hai ho?c tháng Ba, và tăng lên các 82-100 ° F (28-38 ° C) t?m v?i s? kh?i đ?u c?a mùa Habagat. Trong th?i gian cơn b?o nhi?t đ?i ? Boracay (Beach thợ chải len Resort), nhi?t đ? có th? gi?m xu?ng dư?i 68 ° F (20 ° C).

Ati b? t?c là nh?ng ngư?i đ?nh cư ban đ?u c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort). Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ? tr? thành m?t t?nh đ?c l?p vào ngày 25 tháng 4 năm 1956 và m?t ph?n c?a t?nh Aklan. Du l?ch b?t đ?u phát tri?n ? Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort), h?n đ?o tr? nên ph? bi?n v?i ba-lô trong nh?ng năm 1980 trư?c đây chưa đư?c khám phá nó đ? không đư?c cho đ?n nh?ng năm 1970.Boracay (Beach thợ chải len Resort) Đ?o là m?t b?o v? bí m?t nhi?u năm trư?c đây, h?u như possessively r?ng ch? có m?t ít ngư?i bi?t v? s? t?n t?i c?a nó. Khi m?t phi hành đoàn phim nư?c ngoài vô t?nh "phát hi?n" thiên đư?ng đ?o này, đó ch? là trong nh?ng năm 70. Nh?ng ngư?i khác đ? vi?t m?t cu?n sách, trong đó bao g?m rave đánh giá c?a Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) thay đ?i t?c đ? c?a h?n đ?o là m?t bí m?t yên t?nh đ? cu?i cùng đư?c b?nh ch?n là có b?i bi?n đ?p nh?t th? gi?i.

Boracay (Beach thợ chải len Resort) là m?t hi?n tư?ng k? t? khi Aklan cho khách du l?ch đ?ng ngh?a v?i Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort), trên th?c t?, nhi?u ngư?i bi?t v? Boracay (Beach thợ chải len Resort) so v?i Aklan Vào mùa cao đi?m, m?t s? Boracay (b?i bi?n thợ chải len. Resort) đ?o dân s? có th? sưng lên đ?n 20.000 t? trên đ?o Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đư?c b? sung thêm m?t ti?n thư?ng cho các khách du l?ch di s?n m?t m?i.

Các đ?o Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) là dư?i s? ki?m soát hành chính c?a Cơ quan Du l?ch Philippine ph?i h?p v?i Chính ph? t?nh Aklan bao g?m các barangay Manoc-Manoc, Balabag, và Yapak (3 trong s? 17 barangay t?o nên chính quy?n thành ph? M? Lai).

Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) h?n đ?o đ?n s? chú ? c?a qu?c t? trong nh?ng năm 1980 khi ba-lô châu Âu, ch? y?u là ti?ng Đ?c, đ? vi?t v? h?n đ?o b?nh d? trong vùng bi?n Nam Trung Qu?c m?c dù Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đư?c bi?t đ?n v?i ngư dân và m?t s? đ?t đai thu?c s? h?u c?a không cư trú. Các bánh m? ti?ng Anh trên các b?i bi?n thợ chải len Resort Boracay Đ?o là m?t trong nh?ng cơ s? c?a du l?ch lâu đ?i nh?t c?a. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) có th? t? hào năm ? ngôi sao và sân golf cu?i c?a th?p niên 80, nhà c?n l?i nhi?u ngư?i đ? đư?c xây d?ng và vào cu?i th? k? này. Nó đư?c b?nh ch?n là m?t trong nh?ng b?i bi?n t?t nh?t th? gi?i vào năm 1990 và m?t l?n n?a vào năm 1996 như b?i bi?n s? th? gi?i nhi?t đ?i.

B?i bi?n cát tr?ng là trung tâm thu hút c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort), Boracay (Beach thợ chải len Resort) sư?n phía tây nam, m?t đá qu? c?a thiên nhiên tr?i dài trong kho?ng b?n km, nơi mà h?u h?t

Đá và b? d?ng nguy hi?m là ? phía đông b?c, đ?c bi?t là trong mùa mưa Boracay (Beach thợ chải len Resort) r?n san hô làm cho h?n đ?o m?t nh?y l? tư?ng off đi?m cho các th? l?n scuba nhi?t t?nh ho?c snorkelers.

Th?c ăn bi?n tươi có th? đư?c t?m th?y và có th? đư?c n?u ngay t?i đó ho?c đưa đ?n m?t trong nh?ng nơi ? cho nh?ng ngư?i trên ngân sách n?n kinh t? (Beach thợ chải len Resort) talipapa Boracay, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) m? c?a th? trư?ng. Boracay ( b?i bi?n thợ chải len Resort) Đ?o có nhi?u nhà hàng ph?c v? cho t?t c? các th? hi?u. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) có các trang thi?t b? cho th? thao dư?i nư?c, c?ng như bài h?c l?n bi?n và lư?t sóng gió.

Du l?ch ? Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) là đ?nh cao c?a nó trong mùa Amihan m?t ph?n do gió và ki?u th?i ti?t. Gió th?i th?nh hành t? Boracay đông (b?i bi?n thợ chải len Resort) trong Amihan. Các nư?c đi Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) White Beach thư?ng là th?y tinh m?n. Đ?i trên các đ?u phía b?c và phía nam c?a b?i bi?n thợ chải len Resort Boracay đ?o kênh và các gió mùa Amihan t? các phía đông c?a đ?o; Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Bulabog b?i bi?n trong các ph?n trung tâm c?a phía đông c?a h?n đ?o làm cho các r?n san hô -b?o v? vùng bi?n ngoài khơi b? bi?n mà l? tư?ng cho lư?t ván di?u lên máy bay / di?u lư?t.Lo?i khách s?n sang tr?ng ngân sách và các ph?ng Spartan là s? lo?i ch? ? r?i rác kh?p nơi trên đ?o Boracay (Beach thợ chải len Resort). Cùng White Beach, v? trí thư?ng đư?c quy đ?nh c? th? liên quan đ?n Boracay (Beach thợ chải len Resort) tr?m thuy?n ba, m?c dù các tr?m không c?n ho?t đ?ng. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Station 2 là g?n ? trung tâm c?a b?i bi?n, v?i Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Tr?m 1 và 3 tương ?ng kho?ng n?a đư?ng ? phía b?c và các thi?t b? đ?u cu?i phía nam c?a đ?o (b?i bi?n thợ chải len Resort) Boracay. Các Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Station 3 khu v?c là nơi mà h?u h?t các ch? ? r? hơn đư?c đ?t, trong khi Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Station 2 có ngh?a là cho nh?ng ngư?i mu?n đư?c trong v?ng g?n các quán bar. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Tr?m 1, trong khi đó, là nơi b?n có th? t?m th?y ? cô l?p nhi?u hơn, cung c?p cho h?a b?nh và yên t?nh đ? nh?ng ngư?i t?m ki?m m?t th?i gian ngh? ngơi t? hành đ?ng đóng gói Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đêm c?nh b?nh thư?ng.

Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) h?n đ?o ? t? đ?t giá r? đ?n sang tr?ng. M?i sang tr?ng và khu ngh? mát khách s?n m?t s? ti?n ph?t đ? Boracay c?a nó (b?i bi?n thợ chải len Resort) Suite ph?ng, ph?ng Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort), Boracay Ph?ng Tu?n trăng m?t (Beach thợ chải len Resort), Boracay ph?ng đi?u hành (Beach thợ chải len Resort), Boracay (Beach thợ chải len Resort ) Gia đ?nh Ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Superior Room, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) tiêu chu?n ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Ph?ng đôi, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Triple Room, Boracay (Beach thợ chải len Resort) Quadruple ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Ocean View ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Garden View Room, Boracay (Beach thợ chải len Resort) Beachfront ph?ng, Boracay (Beach thợ chải len Resort) Bungalow ph?ng Lo?i, Boracay (Beach thợ chải len Resort) Aircon ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Fan ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) k? túc xá ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) thoáng qua ph?ng, Boracay (Beach thợ chải len Resort) Backpacker ph?ng, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) Ph?ng có b?p, Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) House và b?t k? lo?i ch? t?o ?. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) giá th?i k? cao đi?m là kho?ng th?i gian du l?ch l?n (thư?ng là bao g?m c? Giáng sinh / năm m?i, l? Ph?c sinh / Tu?n Thánh và th?i gian T?t Nguyên Đán).

H?u h?t các Boracay (Beach thợ chải len Resort) khách s?n và khu ngh? dư?ng có m?c giá theo mùa, v?i giá c? mùa cao đi?m thư?ng trùng v?i ngày Mùa Amihan. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ? vư?t quá 350 Boracay (Beach thợ chải len Resort) khu ngh? mát b?i bi?n cung c?p hơn 2.000 ph?ng khác nhau, ch?t lư?ng t? năm sao ? ngân sách, v? v?y du khách ch?c ch?n s? t?m th?y b?t c? đi?u g? h? đang t?m ki?m. Boracay (Beach thợ chải len Resort) cung c?p m?t lo?t các nhà hàng, quán bar, quán rư?u, và câu l?c b? đêm. Ho?t đ?ng gi?i trí có s?n trên Boracay (Beach thợ chải len Resort) bao g?m l?n bi?n, bơi, lư?t ván, di?u lên máy bay và thư gi?n b?i bi?n. Boracay (Beach thợ chải len Resort) là trang web c?a m?t khóa h?c đ?ng c?p th? gi?i ngang 18 l? golf 72 đư?c thi?t k? b?i Graham Marsh.

Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) có hai sân bay ph?c v?, các Kalibo Sân bay qu?c t? ? Kalibo khá g?n v?i Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) và sân bay Ramos Godofredo P. (thư?ng đư?c g?i là "sân bay Caticlan") trong Caticlan, 30 phút đi thuy?n Boracay (Beach thợ chải len Resort).

C?ng h?a m?nh h?i l? (SRNH) đi qua Caticlan đó là ph?n phía tây c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort), v?i phà xe hơi t? Roxas, Oriental Mindoro docking t?i c?ng c?u c?ng Caticlan.

Đ?ng cơ hai bánh, ba bánh g?n máy d?c theo con đư?ng chính c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort) ho?c b?ng cách đi b? d?c theo b?i bi?n Boracay (Beach thợ chải len Resort) là hai phương th?c v?n t?i chính c?a. D?c theo con đư?ng b? bi?n c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort), xích lô c?ng có s?n đ? v?n chuy?n. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) các phương ti?n khác v?n chuy?n bao g?m xe đ?p núi, quadbikes và xe máy, t?t c? đ?u có th? đư?c thuê.

Bancas cơ gi?i và paraws thuy?n bu?m có s?n cho thuê đ? khám phá xung quanh b? bi?n c?a đ?o Boracay (Beach thợ chải len Resort) c?a. Xung quanh Boracay (Beach thợ chải len Resort) Đ?o là ca nô Outrigger và là đi?m tham quan ph? bi?n ? các vùng bi?n. Hành khách có th? ng?i trên m?t n?n t?ng trampoline gi?a Outrigger h? tr? thuy?n paraw là m?t chi?c thuy?n h?p v? v?i chân ch?ng ho?c bên. Đây là nh?ng c?c k? nhanh chóng ra kh?i gió ? Boracay (Beach thợ chải len Resort), nhưng có th? đư?c khó s? d?ng cho các th?y th? thi?u kinh nghi?m.

H?P D?N S? KI?N

Tour Lư?t ván bu?m châu Á, v?i các Boracay kéo dài m?t tu?n (Beach thợ chải len Resort) qu?c t? Fun Cup ban c?nh tranh thư?ng đư?c t? ch?c vào tháng Giêng v? Bulabog Beach, Boracay (Beach thợ chải len Resort) là m?t trong nh?ng đ?a đi?m c?nh tranh.

M?i tháng m?t ? Boracay (Beach thợ chải len Resort) Kalibo trên đ?o Panay g?n đó, n?i ti?ng Ati-Atihan Liên hoan di?n ra. Thông thư?ng, trong tu?n th? hai ho?c th? ba c?a tháng Giêng, m?t l? h?i Ati-Atihan có nh? hơn nhi?u đư?c t? ch?c vào Boracay (Beach thợ chải len Resort).

M?t s? ki?n d?a nh?a cu?i cùng đ? đư?c t? ch?c hàng năm k? t? năm 2003, thư?ng là trong mùa hè, các Boracay (Beach thợ chải len Resort) châu Á b?i bi?n cu?i cùng gi?i đ?u.

L?ch s? v? trí

Aklan nơi Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) n?m gi?a v? đ? 11 ° 09 '30 "N, 12 ° 01' 00" N, và kinh đ? 121 ° 50 '00 "E và 122 ° 34' 45" E, Aklan đ?o Boracay ( Khu ngh? mát b?i bi?n thợ chải len) như Capiz đ? Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) c? ph?n b? bi?n phía b?c c?a đ?o Panay kho?ng h?nh tam giác như Laso h?n đ?o c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort). Hơn 1 / 3 đ?t đai là đ?i núi, nhưng Boracay (Beach thợ chải len Resort ) Đ?o có m?t s? ít, sư?n phía tây Aklan c?a chia s? các Cordillera cao mà chia t?nh t? c? g?n Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) c?ng. phía nam là b? gi?i h?n b?i các Cordillera trung tâm c?a Panay đ?o nơi Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort ) có v? trí, ph? bi?n cho các t?nh c?a Capiz và Iloilo. M?t break trong Cordillera t?i Nabas cho phép thông qua C?m, đ? c? và đo?n văn khác đ? Boracay (Beach thợ chải len Resort) Các vùng đ?t th?p đư?c gi?i h?n trong m?t d?i h?p b?t đ?u t? b? bi?n và kéo dài đ?n chân núi, r?ng nh?t là vùng đ?ng b?ng ng?p l? c?a Ibajay (30 km) và sông Aklan (60 km), hai trong s? năm con sông l?n trên đ?a bàn t?nh trong khi Boracay (Beach thợ chải len Resort) h?n đ?o gi?ng như m?t chi?c giày. Các con sông đ? vào Sibuyan bi?n. Các d?ng sông khác là Tangalan, Jalo và Talon.

Đ?u Aklan c?a m?t khu v?c đ?nh cư trư?c khi Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ? đư?c bi?t đ?n là chưng tra?ng hoa trong truy?n thuy?t và gi? m?o và không có gi?y t? tuyên b? l?ch s?. Khó t?m th?y b?ng ch?ng tài li?u v? các đ?o và Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) c?a ngư?i Tây Ban Nha đ?n. Năm 1566, Fray Augustinô Martin de Rada đ? b?t đ?u rao gi?ng Tin M?ng Panay đ?o bao g?m b? bi?n (Beach thợ chải len Resort) Boracay, nơi ông rao gi?ng Tin M?ng t?i Pan-ay, Capiz, Boracay (Beach thợ chải len Resort) chính nó và trong Dumangas Tuy nhiên, h? v?n ti?p t?c công vi?c truy?n giáo c?a h? ? Boracay (B?i bi?n thợ chải len Resort) và Panay và 1581 phúc âm hóa Kalibo bao g?m Boracay (B?i bi?n thợ chải len Resort) và trong 1596, Ibajay c? hai khu v?c đ?c bi?t. Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ? đư?c đ?nh cư chi?n lư?c v? h? đ? g?n mi?ng c?a Aklan c?a con sông l?n, đư?ng thu? thu?n ti?n cho vi?c thâm nh?p vào bên trong c?a h?n đ?o và b? bi?n c?a Boracay (Beach thợ chải len Resort).

Aklan và Boracay (Beach thợ chải len Resort) tham gia vào cu?c cách m?ng ch?ng l?i Tây Ban Nha khi tư?ng Francisco Castillo, ngư?i đ? hi?n t?ng tài s?n c?a ông đ? t?m th?y m?t báo chí qu?c gia ? Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) cho Katipunan và Candido Iban đ?n Aklan và Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ? t?m th?y m?t chương c?a Katipunan Iban. là m?t b?n đ?a c?a Malinao, Banga và là cư dân c?a Boracay (B?i bi?n thợ chải len Resort) và đ? k?t b?n v?i anh trai c?a Andres Bonifacio, Procopio gi?i thi?u vào Katipunan ông tr? l?i đ? Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) t? ch?c trong các Visayas.

Aklan c?a n?i ti?ng nh?t thu hút du khách du l?ch là:. Ati atihan và Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ?o, c? hai đi?m thu hút tương đ?i m?i M?c dù câu chuy?n nói v?i ngu?n g?c c?a các Ati-atihan liên k?t nó v?i các huy?n tho?i c?a các hi?p ư?c h?a b?nh gi?a các Bornean datus và Ati (Ayta) chi?m đ?o Panay và Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) đ?o vào th? k? 13, th?c t? là Ati-atihan (t? ch?c vào ngày ch? nh?t th? ba c?a tháng trùng v?i ngày l? quan th?y Santo Niño Boracay (Beach thợ chải len Resort)) đ? đư?c pha ch? vào nh?ng năm 1950 như là m?t cách đ? thúc đ?y du l?ch Boracay (Beach thợ chải len Resort) đ?o m?t h?n đ?o cát tr?ng dài nhưng h?p đ?n s? chú ? c?a du khách ba lô lư?t và CN vào cu?i nh?ng năm 70, nh?ng năm 80 enterprising châu Âu đ? thi?t l?p c?a hàng trên đ?o Boracay (B?i bi?n thợ chải len Resort) và vào cu?i th? k? này, các h?n đ?o Boracay (Beach thợ chải len Resort) t? hào c?a khu ngh? mát năm sao, m?t khóa h?c v?nh, cơ s? ph?c v? cho khách hàng khác nhau: t? n?n kinh t? du l?ch cao c?p ngân sách, và m?t chu?i các nhà hàng ph?c v? các món ăn trên th? gi?i: t? b?n x? đ?o, Nh?t B?n và Trung Qu?c, châu Á l?c đ?a, và nh?ng g? có hai đi?m thu hút m?t m?nh mang l?i trong h?u h?t các đô la du l?ch và Euro. đ? Boracay (Beach thợ chải len Resort), thành ph? và th? tr?n c?a Aklan.

Trong Kalibo và Boracay năm (Beach thợ chải len Resort) năm 1581, Augustinô đ? thành l?p m?t nhi?m v?. Kalibo và Boracay (Beach thợ chải len Resort) năm 1680, đ? đư?c d?ng lên m?t giáo x? dư?i s? v?n đ?ng c?a San Juan Bautista Sau đó, trang web th? tr?n ? Barrio Laguinbanwa ? Numancia, kho?ng hai cây s? cách xa các trang web hi?n t?i c?a Kalibo và Boracay (Beach thợ chải len Resort).

Năm 1947, sau khi chi?n tranh th? gi?i II, Gabriel M. Reyes, T?ng Giám M?c Cebu và sau đó Manila, cá nhân đ? m?t tay xây d?ng l?i và tu s?a nhà th? trong khu v?c khác nhau bao g?m Boracay (Beach thợ chải len Resort). Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) nhà th? hit do m?t tr?n đ?ng đ?t ngày 14 Tháng 6, 1990 đo 7,1 đ? Richter hit đ?o Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) 15:41, tâm ch?n n?m ? 11.34North c?a Boracay (b?i bi?n thợ chải len Resort) v? đ?; 122,10 Đông Boracay ( b?i bi?n thợ chải len Resort) kinh đ?. Các Philvocs báo cáo 15 km chi?u sâu như tính toán.

This is a travel agent website
All Rights Reserved © Copyright Thursday, 11 November 2010, 03:45 AM MST